Όροι Χρήσης

Η Μ-SΤΑΤ Ανώνυμη Εταιρεία παροχής υπηρεσιών και περιεχομένου κινητής τηλεφωνίας (www.m-stat.gr) με την επωνυμία ΕΜ-ΣΤΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΡΑΔ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ που εδρεύει στην Αθήνα, Σινώπης 6 και Ευήνου 11, ΤΚ 11527, 7ο Διαμέρισμα του Δήμου ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 999983276, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4387801000, δημιούργησε την υπηρεσία Bulker! Μέσω του Διαδικτυακού τόπου www.bulker.gr, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης.

O επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους, άλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου. Η Μ-SΤΑΤ δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε επισκέπτες/χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του Δικτυακού μας τόπου.

Προοίμιο

Η Μ-SΤΑΤ παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου https://www.bulker.gr/ προηγμένη επικοινωνία για εύκολη και άμεση αποστολή μηνυμάτων σε οποιοδήποτε συνδρομητή δικτύου κινητής τηλεφωνίας στην εκάστοτε χώρα αποστολής, αφού πρώτα αγοραστεί "Υπόλοιπο" με τους διαθέσιμους τρόπους (online πληρωμή μέσω του Viva Payments, πληρωμή μέσω PayPal, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό). Στις σελίδες του https://www.bulker.gr/ συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις κάθε μορφής. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στον δικτυακό τόπο https://www.bulker.gr/ υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Ο επισκέπτης/χρήστης της υπηρεσίας του Bulker κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται "όπως είναι" και το Bulker αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων των χρηστών ή/και οποιωνδήποτε υπηρεσιών.

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του Bulker και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών/εξόδων σε τρίτους φορείς (π.χ. παρόχους υπηρεσιών internet, PayPal, τραπεζικοί οργανισμοί). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών/εξόδων. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του Bulker.


Λειτουργία του Bulker

Η υπηρεσία Bulker σχετίζεται με τις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται η M-STAT Α.Ε. Συνεπώς, τυχόν αλλαγές που θα υφίστανται τα δίκτυα αυτά ενδεχομένως να επιφέρουν αλλαγές και να επηρεάσουν γενικότερα τη λειτουργία του Bulker.

Η αναφορά παράδοσης (delivery report) επηρεάζεται επίσης από τη λειτουργία των δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Σε κάθε περίπτωση η M-STAT θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να εξασφαλίζει τη δυνατότητα παροχής αναφορών παράδοσης στην Bulker. Επίσης σε περιπτώσεις φορητότητας αριθμού (μεταφοράς αριθμού τηλεφώνου από ελληνικό δίκτυο σε άλλο ελληνικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας) η παροχή αναφορών παράδοσης ενδεχομένως να μην είναι πάντα εφικτή.

Δεδομένου ότι η υπηρεσία εξαρτάται και από τις συνεργαζόμενες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, η M-STAT δεν μπορεί να εγγυηθεί πλήρως την αποστολή όλων των sms στα ελληνικά και κυπριακά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Ωστόσο, στόχος της M-STAT είναι η ομαλή αποστολή sms από την υπηρεσία Bulker προς παραλήπτες όλων των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

Η M-STAT δεν ευθύνεται για αποτυχία παράδοσης των μηνυμάτων σε αριθμούς που αναγνωρίζονται από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας του παραλήπτη ως: (α) λάθος, (β) ανενεργοί (δεν υπάρχουν), (γ) αριθμοί με φραγή εισερχόμενων κλήσεων-μηνυμάτων, (δ) απενεργοποιημένοι (κλειστό κινητό). Επιπρόσθετα, δεν ευθύνεται για τυχόν αποτυχία παράδοσης των SMS σε παραλήπτες, η οποία δε διευκρινίζεται περαιτέρω από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας του παραλήπτη.

Η M-STAT σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών της, ούτε ακόμη την έλλειψη "ιών" στην ιστοσελίδα τoυ Bulker. Σε περίπτωση που η M-STAT αποφασίσει την προσωρινή ή οριστική κατάργηση της υπηρεσίας Bulker, η εταιρεία θα προσφέρει στον κάθε χρήστη το πλήρες αντίτιμο του Υπολοίπου που θα διαθέτει εκείνη τη στιγμή.


Τιμολογιακή πολιτική στο Bulker

Το τελικό κόστος διαμορφώνεται ανάλογα με το μοντέλο τιμολόγησης και το συνολικό ποσό αγοράς. Οι χρεώσεις ανά sms εξαρτώνται από την εκάστοτε εμπορική πολιτική των παρόχων κινητής τηλεφωνίας.

Για την ολοκλήρωση των αγορών το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα διαθέτει τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:

α) Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

β) Οnline μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας

γ) Μέσω Paypal

Η χρέωση αποστολής SMS, είναι ανεξάρτητη από την παράδοσή τους ή μη στο σύνολο των παραληπτών. Σε περίπτωση μη άμεσης παράδοσης για οποιονδήποτε λόγο, η προώθηση των SMS στους αριθμούς παραληπτών επαναλαμβάνεται συνεχώς, μέχρι και 48 ώρες από την ημερομηνία αποστολής.

Η M-STAT δε φέρει καμία ευθύνη για παράδοση σε παραλήπτες των οποίων οι αριθμοί είναι λάθος ή δε χρησιμοποιούνται. Επιπλέον, ουδεμία ευθύνη επιρρίπτεται για αποτυχία παράδοσης των μηνυμάτων σε παραλήπτες που έχουν ενεργοποιήσει φραγή εισερχομένων κλήσεων μηνυμάτων, καθώς και σε παραλήπτες που έχουν τον αριθμό τους απενεργοποιημένο. Τέλος, δε φέρει ευθύνη για αποτυχία παράδοσης για οποιονδήποτε άλλο λόγο ο οποίος δε διευκρινίζεται περαιτέρω από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας του παραλήπτη.

Σε περιπτώσεις φορητότητας αριθμών (μεταφορά αριθμού που ανήκει σε ένα ελληνικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σε άλλο ελληνικό δίκτυο) οι χρεώσεις μπορεί να αλλάζουν. Συγκεκριμένα, οι χρεώσεις ρυθμίζονται με βάση το δίκτυο στο οποίο ανήκει εκείνη τη στιγμή ο χρήστης και όχι στο δίκτυο στο οποίο ανήκε αρχικά ο αριθμός τηλεφώνου του.

Η M-STAT διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στον τιμοκατάλογο χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση.

Σε περίπτωση αγοράς υπολοίπου online μέσω του συστήματος Viva Payments, η εταιρεία δεν έρχεται σε επαφή με χρηματοοικονομικά στοιχεία των χρηστών, παρά μόνο με τον αριθμό τηλεφώνου με τον οποίο έχει δημιουργήσει λογαριασμό στην πλατφόρμα. Αν η αγορά υπολοίπου πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω PayPal, η εταιρεία δεν έρχεται σε επαφή με χρηματοοικονομικά στοιχεία των χρηστών, παρά μόνο με το e-mail που χρησιμοποιούν ως PayPal ID. Αν η αγορά υπολοίπου γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, η εταιρεία έρχεται σε επαφή μόνο με τα δεδομένα που παρέχονται από τον τραπεζικό φορέα ως αποδεικτικά της συναλλαγής.

Το διαθέσιμο υπόλοιπο στην υπηρεσία Bulker δεν έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, παραμένει κατοχυρωμένο στο λογαριασμό του χρήστη. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει δυνατότητα ρευστοποίησής του ούτε επιστροφής χρημάτων, παρά μόνο εάν η εταιρεία αποφασίσει τη διακοπή της λειτουργίας του Bulker οπότε και θα επιστραφεί το ακριβές αντίτιμο του διαθέσιμου υπολοίπου

Εγγραφή

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του Bulker συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το Bulker στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Λογαριασμός μέλους

Το Bulker εγγράφει τους χρήστες ως μέλη και τους παρέχει τις υπηρεσίες που περιγράφονται εδώ, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις ο επισκέπτης/χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το Bulker, θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού εισόδου (password) στο κινητό του, το οποίο θα έχει δηλώσει ως user name. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account).

Tα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδό τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Επίσης, τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το Bulker για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Το Bulker δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

Δεοντολογία μελών

Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι, παρόλο που το Bulker παρέχει στους χρήστες/μέλη του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για τη μαζική αποστολή γραπτών μηνυμάτων, όλο το περιεχόμενο τους, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης/μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε μήνυμα αποστέλλει, μέσω της υπηρεσίας του Bulker. Το Bulker δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου του, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου των μηνυμάτων που αποστέλλεται από τους χρήστες/μέλη του, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα ή την ποιότητα του περιεχομένου των μηνυμάτων.

Η M-STAT δεν παρέχει αριθμούς τηλεφώνων, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως παραλήπτες και κατά συνέπεια ΔΕΝ υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη (spam). Η M-STAT δε θα επικοινωνήσει σε καμία περίπτωση με τους παραλήπτες των μηνυμάτων που αποστέλλονται μέσω της υπηρεσίας Bulker. Η μόνη επικοινωνία θα γίνεται με τους κατόχους λογαριασμών Bulker και μόνο εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Εφόσον η εγγραφή του χρήστη/μέλους γίνεται με την αποστολή κωδικού με sms στο κινητό του τηλέφωνο και δεδομένου ότι το κινητό είναι προσωπικό είδος, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του κινητού του και για τον τρόπο για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί στην υπηρεσία του Bulker. Συνεπώς για την αποστολή sms μέσω της υπηρεσίας υπεύθυνος θα είναι ο κάτοχος του αριθμού κινητού που ορίστηκε ως αριθμός κινητού στο λογαριασμό του Bulker.

Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το Bulker για το περιεχόμενο των αποστελλόμενων μηνυμάτων. Σε περίπτωση πoυ η υπηρεσία Bulker λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο, ή σε περίπτωση κατά την οποία υπάρξει καταγγελία από παραλήπτη για αποστολή αυτόκλητων sms ή αθέτηση των Όρων Χρήσης, η M-STAT διατηρεί το δικαίωμα να διερευνήσει το λογαριασμό και να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη/μέλους, ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος, χωρίς την καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο διαθέσιμο υπόλοιπο που έχει στο λογαριασμό του ο χρήστης/μέλος.

Ο χρήστης/μέλος του Bulker οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και της υπηρεσίας Bulker.

Ενδεικτικά απαγορεύεται η αποστολή μηνυμάτων με περιεχόμενο που:
1. Προωθεί την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
2. Είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.
3. Δύναται να προκαλέσει βλάβη σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.
4. Μιμείται οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό προσωπο, αντιποιείται αρχή ή υποβάλλει ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
5. Παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιωνδήποτε φορέων ή αποκαλύπτει εμπορικά μυστικά.
6. Αποτελεί παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω της υπηρεσίας Bulker.
7. Παρεμβάλλεται στις υπηρεσίες ή στοχεύει στη διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με την υπηρεσία του Bulker, ή αθετεί τις προϋποθέσεις, διαδικασίες και κανόνες χρήσης των δικτύων αυτών.
8. Παραβιάζει, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει την υπηρεσία του Bulker.
9. Παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα άλλων προσώπων.


Πολιτική Απενεργοποίησης ή Διαγραφής λογαριασμών σε αδράνεια

"Αδράνεια" αποκαλούμε την περίοδο κατά την οποία δεν έχει εκτελεστεί καμία κίνηση στον εν λόγω λογαριασμό. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία αγορά από το Bulker, δεν έχει αποσταλεί κανένα μήνυμα και δεν έχει διενεργηθεί σύνδεση στον λογαριασμό αυτό, για τουλάχιστον 12 μήνες.
Με την πάροδο της περιόδου αδράνειας των 12 μηνών, το Bulker διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει τον εν λόγω λογαριασμό. Ως αποτέλεσμα ο χρήστης δεν θα έχει πρόσβαση στο λογαριασμό αυτό.
Με την πάροδο 24 μηνών που ο λογαριασμός βρίσκεται σε αδράνεια, το Bulker διατηρεί το δικαίωμα να τον διαγράψει οριστικά.

"Δεσμοί" (links) προς άλλα sites

Ο δικτυακός μας τόπος https://www.bulker.gr/ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω "δεσμών" (hyperlinks) ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλει να απευθύνεται ο χρήστης/μέλος. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών/μελών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για την M-STAT. H M-STAT δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στο https://www.bulker.gr/ και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Αλλαγές και Τροποποιήσεις στους Όρους Χρήσης του Bulker

Η M-STAT διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του τιμοκαταλόγου παροχής της υπηρεσίας Bulker χωρίς προειδοποίηση. Τυχόν αλλαγές στη λειτουργία των ελληνικών ή των κυπριακών δικτύων κινητής τηλεφωνίας ή των συνεργαζόμενων οργανισμών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγές στην τιμολόγηση της υπηρεσίας Bulker. Αντίστοιχα μπορούν να υπάρξουν αλλαγές και στη συμβατότητα της υπηρεσίας Bulker με κάποιο από τα ελληνικά ή κυπριακά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Η M-STAT διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των Όρων Χρήσης. Τυχόν αλλαγές θα αναφέρονται στους Όρους και θα επισημαίνονται ώστε να είναι διακριτή η διαφοροποίηση των Όρων Χρήσης.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της υπηρεσίας Bulker, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της δημιουργίας της συγκεκριμένης υπηρεσίας, των κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, "φόρτωση" (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της M-STAT.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/μέλους διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Πιο συγκεκριμένα, η προστασία προσωπικών δεδομένων διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679, τον Ν. 3471/2006 και τον Ν. 4624/2019 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει το https://www.bulker.gr/ είναι τα ακόλουθα:
- Αριθμός κινητού τηλεφώνου του χρήστη/μέλους
- Προσωπικός Κωδικός Εισόδου (Password)
- PayPal ID (αν πραγματοποιηθεί αγορά μέσω PayPal)
- Αποθηκευμένα Κείμενα
- Στατιστικά - Ιστορικό Μηνυμάτων
- Αριθμοί κινητών τηλεφώνων άλλων χρηστών
- Στοιχεία έκδοσης τιμολογίου
- Στοιχεία που παρέχονται από την τράπεζα, όταν η αγορά υπολοίπου πραγματοποιείται μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό.

Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. To https://www.bulker.gr/ αποθηκεύει τα μηνύματα που αποστέλλονται από τους χρήστες/μέλη, ώστε να τα χρησιμοποιούν οι ίδιοι, αλλά και για λόγους επικοινωνίας και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του. Τα στοιχεία των χρηστών αποθηκεύονται κωδικοποιημένα και παραμένουν ασφαλή στα συστήματα της εταιρείας. Επιπλέον, στην περίπτωση των "δεσμών" προς άλλους δικτυακούς τόπους, το https://www.bulker.gr/ δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Τα στοιχεία αποθηκεύονται για το απαιτούμενο εκ του νόμου χρονικό διάστημα, μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας εφόσον η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση ή σε περίπτωση εκκρεμούς διαφοράς μέχρι την οριστική επίλυση αυτής.

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης/μέλος του Bulker έχει τη δυνατότητα, αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του, να λάβει αντίγραφο των δεδομένων του ή να ζητήσει τη διαβίβαση των δεδομένων του σε άλλο Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Ανήλικοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους έχουν πρόσβαση στο https://www.bulker.gr/ μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

Αποζημίωση

Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά της M-STAT οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση οποιουδήποτε επισκέπτη/χρήστη/μέλους, αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει την M-STAT στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage